ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 Θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας στον τομέα των μεταφορών

 • Ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκπομπών αέριων ρύπων από τη ναυτιλία και την αεροπλοΐα.
 • Ενεργειακές, πολιτικές και νομικές συνέπειες της εναρμόνισης της ναυτιλίας στις παγκόσμιες πολιτικές μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων.
 • Τεχνολογίες μείωσης αέριων εκπομπών για τον τομέα της ναυτιλίας.
 • Πολιτικές και τεχνικές μείωσης των εκπομπών αερίων ρύπων σε λιμένες. Ενεργειακή, περιβαλλοντική ανάλυση και θέματα κόστους – αποδοτικότητας. 
 • Περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες αέριας ρύπανσης στον τομέα των μεταφορών.
 • Ευφυής ενεργειακή διαχείριση λιμένων.

Περιβαλλοντική ανάλυση συστημάτων: Ανάλυση Κύκλου Ζωής – Μελέτη Οικολογικής Απόδοσης

 • Μελέτη της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment, LCA) και της Οικολογικής Απόδοσης (Eco-efficiency) ηλεκτροχρωμικών διατάξεων, φωτοβολταϊκών συστημάτων και υαλοπινάκων για εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια.
 • Χρήση εμπορικών προγραμμάτων προσομοίωσης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (SimaPro) για ανάλυση κύκλου ζωής συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ενεργειακή σήμανση στοιχείων κτιρίων (υαλοπινάκων) με συνδυασμό της ανάλυσης κύκλου ζωής και της αξιολόγησης της οικολογικής τους απόδοσης.
 • Συνδυασμένη περιβαλλοντική, ενεργειακή και οικονομική αξιολόγηση ενεργειακών συστημάτων (αιολικά-ηλιακά-φωτοβολταϊκά  πάρκα, διατάξεις γεωθερμίας, κλπ)

Διαχείριση και μοντελοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 • Διαδικασίες ενσωμάτωσης εγκαταστάσεων ΑΠΕ σε απομακρυσμένες κοινωνίες, περιβαλλοντική νομοθεσία, ευαισθητοποίηση κοινού σε ενεργειακά θέματα: εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα, ΑΠΕ για οικιακή χρήση, περιβαλλοντικά θέματα έργων μεγάλης κλίμακας.
 • Καταγραφή και μοντελοποίηση δυναμικού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
 • Σχεδιασμός, μελέτη και μοντελοποίηση αποκεντρωμένων ενεργειακών δικτύων (distributedenergynetworks – microgrids).
 • Ανάπτυξη στοχαστικών μοντέλων διαχείρισης αιολικών πάρκων και συστημάτων ΑΠΕ.

Διατάξεις εξοικονόμησης ενέργειας  – "Ευφυή" υλικά

 • Πειραματική παρασκευή και χαρακτηρισμός "ευφυών" ηλεκτροχρωμικών υαλοπινάκων, που ενσωματώνουν λεπτά υμένια οξειδίων μετάλλων (WO3, MoO3, V2O5 ) και αγώγιμα ηλεκτρόδια (ZnS / Ag / ZnS, SnO2:F ).
 • Θεωρητική σχεδίαση, μοντελοποίηση, παρασκευή και χαρακτηρισμός επιστρώσεων χαμηλής εκπεμψιμότητας (low-e coatings) για εφαρμογή σε υαλοπίνακες εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Μοντελοποίηση της διαδικασίας λειτουργίας, σχεδιασμός και παρασκευή στερεών ηλεκτρολυτών για εφαρμογή σε κυψελίδες καυσίμου (FuelCells).
 • Παρασκευή και μελέτη διατάξεων ηλεκτροφωταύγειας λεπτών υμενίων με χρήση πολυμερών.
 • Παρασκευή λεπτών υμενίων διηλεκτρικών και μετάλλων (όπως ZnS, TiO2, MgF2, Ag, Al, Cu) με πάχη από 10nm έως 1μm, για εφαρμογή σε επιστρώσεις διαχείρισης της ηλιακής ακτινοβολίας με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια.

Τεχνολογία ενεργειακών υλικών

 • Σημαντική εμπειρία στη λήψη μετρήσεων για το χαρακτηρισμό λεπτών υμενίων με: φασματοσκοπία διαπερατότητας (στο ορατό και εγγύς υπέρυθρο), FTIR, μέτρηση της εκπεμψιμότητας υμενίων, SEM (Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης), XPS (Φασματοσκοπία Φωτοηλεκτρονίων από ακτίνες-Χ).
 • Εγκατάσταση και λειτουργία στείρου χώρου (glovebox) με πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες υγρασίας και οξυγόνου (<<1 ppm) για παρασκευή και μελέτη δειγμάτων.
 • Εγκατάσταση και λειτουργία διάταξης ποτενσιοστάτη-γαλβανοστάτη για ηλεκτροχημικές μετρήσεις.
 • Σχεδίαση και υλοποίηση πειραμάτων κυκλικής βολταμμετρίας (CyclicVoltammetry) και ασυνεχούς στοιχειομετρικής ανάλυσης GITT (GalvanostaticIntermittentTitrationTechnique) σε ηλεκτροχρωμικές και ηλεκτροχημικές διατάξεις.
 • Σχεδίαση και υλοποίηση πειραμάτων μέτρησης πολύ μικρών μεταβολών της μάζας υλικού αποτιθέμενου επί ηλεκτροδίου με τη βοήθεια ηλεκτροχημικού μικροζυγού κρυστάλλου quartz (ElectrochemicalQuartzCrystalMicrobalance).
 • Σχεδίαση, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων υψηλού κενού (~10-6 mbar) για εναποθέσεις (απόθεση με δέσμη ηλεκτρονίων-electronbeamdeposition και θερμική εξάχνωση), καθώς και εξαρτημάτων κενού όπως feedthroughs ηλεκτρικής ισχύος, νερού ψύξης, διατάξεων περιστροφής δειγμάτων, καλύπτρων (shutters), κ.α.
 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση και λειτουργία οργάνου για insitu μέτρηση του πάχους λεπτών υμενίων.

Μελέτη προηγμένων ηλιακών συλλεκτών

 • Κατασκευή και πειραματική μελέτη επίπεδων ηλιακών συλλεκτών διαφόρων τύπων: α. με ή χωρίς διαφανές κάλυμμα, β. με έγχρωμο απορροφητή για αισθητική ένταξη τους στις προσόψεις και στις οροφές κτιρίων, γ. με απλή ή επιλεκτική βαφή στην απορροφητική επιφάνεια.
 • Εμπειρία στη σχεδίαση, κατασκευή και πειραματικές δοκιμές ακίνητων συγκεντρωτικών ηλιακών συλλεκτών υψηλής απόδοσης με χρήση ασύμμετρων κατόπτρων (τύπου CPC) και επίπεδων ή κυλινδρικών απορροφητών.
 • Μελέτη θερμικών ηλιακών συλλεκτών υψηλής απόδοσης με ανάστροφο απορροφητή.
 • Κατασκευή και πειραματική μελέτη διατάξεων ακίνητων συγκεντρωτικών κατόπτρων με σκοπό τη βελτίωση της θερμική συμπεριφοράς ηλιακών συλλεκτών.
 • Σχεδίαση ηλιακών συσκευών, συστημάτων και διατάξεων μεγάλης κλίμακας για εφαρμογές θέρμανσης νερού (σε κατοικίες, πολυκατοικίες, ξενοδοχειακές μονάδες, κολυμβητήρια, βιομηχανία, κλπ).
 • Εμπειρία στη λήψη και ανάλυση πειραματικών μετρήσεων: θερμοκρασιών, ηλιακής ακτινοβολίας, ταχύτητας-κατεύθυνσης ανέμου με χρήση και προγραμματισμό λειτουργίας καταγραφικών συσκευών.

Μελέτη φωτοβολταϊκών στοιχείων

 • Κατασκευή και πειραματική μελέτη συγκεντρωτικών φωτοβολταϊκών στοιχείων με αυξημένη απόδοση για ενσωμάτωση σε προσόψεις κτιρίων.
 • Υβριδικά φωτοβολταϊκά/θερμικά συστήματα: πειραματική μελέτη βελτιστοποίησης της ηλεκτρικής και θερμικής απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων με ενσωματωμένα συστήματα απαγωγής της θερμότητας με χρήση εναλλακτών αέρα ή νερού.
 • Πειραματική μελέτη βελτιστοποίησης της ολικής απόδοσης (ηλεκτρικής και θερμικής) φωτοβολταϊκών στοιχείων με τη χρήση διάχυτων ανακλαστήρων με στόχο την ομοιόμορφη αύξηση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας.
 • Μελέτη της αποδιδόμενης ηλεκτρικής ενέργειας φωτοβολταϊκών στοιχείων με ταυτόχρονη προσομοίωση της ενεργειακής τους συμπεριφοράς σε ετήσια βάση.

Θερμικός και ενεργειακός χαρακτηρισμός δομικών στοιχείων κτιρίων – Μελέτη ενεργειακής κατανάλωσης

 • Σχεδίαση και κατασκευή ειδικών θαλάμων μετρήσεων (Test Cell)
 • Σημαντική εμπειρία στη διεξαγωγή πειραμάτων σε ειδικούς πειραματικούς θαλάμους δοκιμών (Test Cell) για τον προσδιορισμό των θερμικών ιδιοτήτων διαφόρων στοιχείων κτιρίων (υαλοπίνακες, δομικά στοιχεία, προσόψεις, φωτοβολταϊκά στοιχεία, ειδικά σκίαστρα, ηλιακοί συλλέκτες).
 • Κατασκευή και βαθμονόμηση μονάδας  "Hot Box" και "Hot Plate" για το θερμικό χαρακτηρισμό δομικών υλικών.
 • Χαρακτηρισμός δομικών στοιχείων κτιρίων (όπως υαλοπίνακες, πλαίσια υαλώσεων, ειδικοί τοίχοι, ενεργειακές προσόψεις, μονώσεις, κλπ). Υπολογισμός της θερμικής αγωγιμότητας και του συντελεστή θερμικής διαπερατότητας (U-Value).
 • Μελέτη ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων και ετήσιας ενεργειακής συμπεριφοράς στοιχείων κτιρίων (π.χ. φωτοβολταϊκών, ηλιακών συλλεκτών), με χρήση προγραμμάτων προσομοίωσης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
 • Μελέτη της ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων με ενσωμάτωση "ευφυών" ενεργειακών υαλοπινάκων.