ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 1. Κοινό ερευνητικό και τεχνολογικό πρόγραμμα Ελλάδας - Βρετανίας με τίτλο : ''Optimisation of inverted - absorber asymmetric line - axis solar energy systems''. Συνεργαζόμενοι φορείς : Εργαστήριο Νέων Πηγών Ενέργειας του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών και Πανεπιστήμιο Ulster, B. Iρλανδίας (1994-1996).
 2. ''Θέρμανση νερού χρήσεως με ηλιακή ενέργεια σε ξενοδοχειακές μονάδες των νήσων Κυκλάδων'', που χρηματοδοτήθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού (1995-96).
 3. "Φυσικοχημική μελέτη οξειδίων μετάλλων για ηλεκτροοπτικές εφαρμογές, με έμφαση στις ηλεκτροχρωμικές ιδιότητες", διάρκειας από 1/6/95 έως 31/5/97 που χρηματοδοτήθηκε από την ΓΓΕΤ (ΠΕΝΕΔ 95).
 4. "Durable Peak Performance Evacuated Glazing", διάρκειας από 1/1/96 έως 31/3/99 που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγραμμα Joule, DG XII).
 5. "Photovoltaic facades of Reduced cost Incorporating Devices with optically concentrating Elements", διάρκειας από 1/5/97 έως 31/7/99 που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγραμμα Joule, DG XII).
 6. TMR-LSF ’97: σειρά πειραμάτων που έγιναν στις εγκαταστάσεις της Plataforma Solar de Almeria, Ισπανία. Χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, DG XII.
 7. TMR-LSF ’98: σειρά πειραμάτων που έγιναν στις εγκαταστάσεις της Plataforma Solar de Almeria, Ισπανία. Χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, DG XII.
 8. "Μελέτη ηλεκτροχρωμικών υλικών και φωτονικών πολυμερών. Παρασκευή αντίστοιχων διατάξεων για ενεργειακές, οπτικές και άλλες εφαρμογές", διάρκειας από 1/1/2000 έως 30/6/2001 που χρηματοδοτήθηκε από την ΓΓΕΤ (ΠΕΝΕΔ 99).
 9. "Electrochromic Evacuated Advanced Glazing (ELEVAG)", διάρκειας από 1/11/01 έως 31/10/04 που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγραμμα ENERGIE4, DG XII).
 10. "Ανάπτυξη ηλεκτροχρωμικών υαλοπινάκων με μεταβαλλόμενη οπτική περατότητα και αυξημένες θερμοηχομονωτικές ιδιότητες". Ερευνητικό πρόγραμμα "ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια", διάρκειας από 1/1/2005 έως 31/12/2006 που χρηματοδοτείται από την ΓΓΕΤ.
 11. "Μελέτη και ανάπτυξη "έξυπνων" θερμοηχομονωτικών υαλοπινάκων με ρυθμιζόμενες οπτικές ιδιότητες", διάρκειας από 1/6/2005 έως 31/5/2008 που χρηματοδοτείται από την ΓΓΕΤ (ΠΕΝΕΔ 03).
 12. "Ανάπτυξη νανοδομημένων ηλεκτροδίων και ηλεκτρολυτών για καινοτόμες διατάξεις κυψελίδων καυσίμου στερ7εού ηλεκτρολύτη", διάρκειας από 1/6/2005 έως 31/5/2008 που χρηματοδοτείται από την ΓΓΕΤ (ΠΕΝΕΔ 03).
 13. "Αναβάθμιση και Ενίσχυση Υφισταμένων Υποδομών για την Υποστήριξη  Αστροδιαστημικών και Γεωδυναμικών Δράσεων  Έρευνας και Τηλεμάθησης στο Ιόνιο", διάρκειας από 1/6/2006 έως 31/12/2008, ΠΕΠ Ιονίων Νήσων, Έργα Ανάπτυξης Έρευνας-Τεχνολογίας.
 14. Ερευνητικό πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, "Ανάπτυξη ενός καινοτόμου, ευφυούς συστήματος, με ψηφιακό οπτικό αισθητήρα CCD για βέλτιστη εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού και εξοικονόμηση ενέργειας, ILCIS", 2012-2015.
 15. "Mediterranean Environmental Review Monitoring for port Authorities through Integrated Development, MERMAID", MED Maritime Integrated Projects, 2014-15.
 16. "Σχεδιασμός ευφυούς συστήματος αειφόρου διαχείρισης υδατικών δικτύων: εφαρμογή στην Κρήτη, SmartWaters", 2015-16. 
 17. "Novel structural skins", COST Action TU1303, 2014-2016.
 18. "Geothermal energy Applications in Buildings and Infrastructure - GABI", COST Action TU1405, 2015-2018.
 19. ASVaCS (Advanced Solar Vacuum Collectors & Systems), "Development, design, production and environmental analysis of advanced solar thermal collectors and heat storage systems using vacuum and phase change materials", 2018-2021.

     

Smart Waters