Περιβαλλοντική Ανάλυση και Σχεδιασμός (Προπτυχιακό - Υποχρεωτικό)

 • Ανθρωπότητα και περιβάλλον. 
 • Έννοιες και αρχές της οικολογίας. 
 • Περιβαλλοντική ηθική και νομοθεσία. 
 • Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη. 
 • Περιβαλλοντικά προβλήματα: φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή, καταστροφή στρατοσφαιρικού όζοντος, όξινη βροχή, νέφος αστικών περιοχών, καταστροφή οικοσυστημάτων. 
 • Συστήματα Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης. 
 • Ανάλυση Κύκλου Ζωής. 
 • Περιβαλλοντικό – οικολογικό αποτύπωμα. 
 • Οικολογική και ενεργειακή σήμανση. 
 • Ευρωπαϊκή νομοθεσία και διεθνή πρότυπα και κανονισμοί για ζητήματα περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης και σχεδιασμού.

 Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών (Προπτυχιακό - Υποχρεωτικό)

 • Ατομική-μοριακή δομή και ατέλειες υλικών.
 • Σχέσεις δομής και ιδιοτήτων.
 • Μεταλλικά υλικά.
 • Ημιαγωγοί.
 • Βιομηχανικά μέταλλα και κράματα.
 • Πορώδη – Σύνθετα – Καταλυτικά υλικά.
 • Διαγράμματα φάσεων.
 • Οπτικές – θερμικές –  ηλεκτρικές – μαγνητικές ιδιότητες.
 • Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός υλικών και τεχνικές επιφανειακής και δομικής ανάλυσης.
 • Αστοχία υλικών και μηχανισμοί ισχυροποίησης.
 • Μέθοδοι αύξησης της αντοχής.
 • Βιομηχανική επεξεργασία υλικών.
 • Υλικά για περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές.
 • Οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα στην επιλογή και χρήση υλικών.

 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Προπτυχιακό - Επιλογής)

 • Εισαγωγή και γενικοί ορισμοί.
 • Μορφές ενέργειας και ενεργειακές ανάγκες.
 • Ηλιακή ενέργεια: φωτοθερμικά, φωτοηλεκτρικά και παθητικά ηλιακά συστήματα.
 • Αιολική ενέργεια: βασικά χαρακτηριστικά του ανέμου – τεχνολογία ανεμογεννητριών.
 • Βιομάζα – Βιοκαύσιμα.
 • Γεωθερμία.
 • Υδραυλική ισχύς και υδροηλεκτρικοί σταθμοί.
 • Ενέργεια ωκεανών και παλιρροιακών κυμάτων.
 • Αρχές εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. 

Επιστήμη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος (Προπτυχιακό - Επιλογής)

 • Ρύπανση περιβάλλοντος: αέρας, νερό, έδαφος, βιόκοσμος.
 • Τεχνολογία, βιομηχανία και περιβάλλον.
 • Ατμοσφαιρική ρύπανση: πηγές και επιπτώσεις.
 • Τεχνολογίες ελέγχου εκπομπών αέριων ρύπων.
 • Τεχνολογίες απομάκρυνσης σωματιδιακών ρύπων.
 • Τεχνολογίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
 • Διαχείριση και ενεργειακή αξιοποίηση στερεών απορριμμάτων.

 Συστήματα Διαχείρισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Μεταπτυχιακό - Υποχρεωτικό)

 • Περιβάλλον και ενέργεια
 • Αρχές ενεργειακής ανάλυσης και ενεργειακής αποδοτικότητας συστημάτων
 • Ειδικά θέματα διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας – εφαρμογές
 • Τεχνολογία ενεργειακών υλικών - "Ευφυή" υλικά και διατάξεις εξοικονόμησης ενέργειας
 • Περιβαλλοντική και οικολογική αξιολόγηση ενεργειακών συστημάτων
 • Δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • ΑΠΕ και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
 • Τεχνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές παράμετροι αξιολόγησης εφαρμογών ΑΠΕ
 • Περιορισμοί στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ